Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Fogars de la Selva, Ισπανία

57.260 EUR

Fogars de la Selva

Φάρμα • Αναφ: 0043-00745

Se vende terreno urbano de 640m2 en Fogars de la Selva, zona parque 1. Orientación de la parcela Sur/OesteDispone de servicios de agua, alcantarillado, luz, alumbrado público, gas natural y fibra óptica.La parcela consta de 640m2, calificada como residencial unifamiliar y se puede construir una casa a cuatro vientos de una altura máxima de 6m bajo techo y tiene una superficie edificable del 40% CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓNForma de Ordenación Aisladatipología Unifamiliarindice edificabilidad neta 0,40 m2 techo / m2 sueloSeparaciones a calle: Mínimo 3 m. (Exceptúa esta separación en el caso de garajes en sustitución de tierras, de acuerdo con las prescripciones generales.)Separaciones a otros umbrales: 3 m (excepto en las zonas donde se expresa en la documentación gráfica una distancia inferior).Altura reguladora máxima 6,0 m.Gálibo máximo desde terreno natural 9 m.Número máximo de plantas PB + 1Empleo edificación principal 25%Empleo edificación auxiliar 4%Pendiente máxima cubierta 30%Material cubierta: Prohibido pizarra, tejas negras y fibrocemento.El precio de venta no incluye impuestos, gastos de registro y notaria. (ref:0043-00745)

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο640 m²

Fogars de la Selva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα