2.5 περιοχή στρέμματος στην άριστη θέση, Broadford, Πεντάστιχο, Ιρλανδία

400.000 EUR

Broadford

Ιδιοκτησία • 10117 m² • Αναφ: UMCB-T2533

Επιφάνειες

Διαβίωση10117 m²

Broadford

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα